informacje o Kole

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki (reaktywowane w 1994 roku) działa przy Wydziale Prawa i Administracji UMK. Początkowo opiekę naukową (i nie tylko) sprawowała nad nami dr Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od października 2006 r. naszym opiekunem była mgr Małgorzata Maria Żołna – doktorantka w Katedrze Kryminalistyki. W roku akademickim 2010/2011  funkcję tę pełnił mgr Arkadiusz Pikulik, również doktorant w Katedrze Kryminalistyki. Obecnie Opiekunami Koła są: Dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz i Dr Leszek Stępka.

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy kryminalistycznej przez jego członków oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć kryminalistyki wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W realizacji celów statutowych pomaga nam szeroko zakrojona działalność poznawcza. Na nasze spotkania zapraszamy biegłych sądowych, którzy z chęcią dzielą się z nami wiedzą z zakresu kryminalistyki, aplikantów adwokackich czy biologów zajmujących się entomoskopią. W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym działającym przy Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Organizujemy też wyjścia do zakładów karnych, na strzelnicę, bierzemy udział w konferencjach i zjazdach naukowych.

Ważnym elementem naszej działalności są także kilkudniowe warsztaty kryminalistyczne w szkołach Policji (Słupsk, Szczytno). Pozwalają one zapoznać się nie tylko z tajnikami pracy Policji, ale też prześledzić wszystkie stopnie kształcenia na technika kryminalistyki.

Zarząd:

 • Prezes – Wojciech Sosnowski
 • Zastępca Prezesa – Alicja Janowicz
 • Sekretarz – Kamil Bojarski
 • Skarbnik – Nina Felska

STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO KRYMINALISTYKI

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki.
 2. Patronat nad Studenckim Kołem Naukowym Kryminalistyki pełni Katedra Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Oficjalnym skrótem nazwy Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki jest SKNK.

§ 2

Siedzibą SKNK jest Katedra Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

§ 3

SKNK jest studencką grupą aktywności.

II Cele i zadania SKNK

§ 4

Celem działalności SKNK jest pogłębianie wiedzy kryminalistycznej przez członków koła oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć kryminalistyki wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

§ 5

Cele koła realizowane są poprzez:

 1. prowadzenie badań naukowych,
 2. współpracę ze studenckim ruchem naukowym, instytucjami naukowymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości,
 3. udział w seminariach, konferencjach i sympozjach studenckich,
 4. współdziałanie w kształceniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla wymiaru sprawiedliwości,
 5. organizowanie wyjazdów do instytucji zajmujących się badaniami kryminalistycznymi,
 6. organizowanie obozów naukowych,
 7. stosowanie innych środków sprzyjających popularyzacji kryminalistyki.

III Członkowie SKNK

§ 6

Członkami SKNK są:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie honorowi.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym SKNK może być każdy student UMK w Toruniu akceptujący cele statutowe Koła.
 2. Członkiem honorowym SKNK może zostać każdy osoba fizyczna, w szczególności student lub pracownik naukowy innej polskiej uczelni prawniczej, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei SKNK lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla SKNK.

§ 8

 1. Kandydat na członka SKNK składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do SKNK zawiera takie dane jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, kierunek i rok studiów oraz zainteresowania.
 2. O przyjęciu w poczet członków SKNK decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 9

Członkowie zwyczajni SKNK mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zebrania SKNK z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. prowadzenia działalności naukowej w ramach SKNK,
 3. korzystania z pomieszczeń, sprzętu i urządzeń naukowo badawczych będących własnością lub pozostających w użytkowaniu SKNK,
 4. otrzymywania nagród i wyróżnień za wzorowe wykonywanie swoich zadań i obowiązków w ramach SKNK, aktywną pracę, wybitne osiągnięcia naukowe,
 5. aktywnego uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez SKNK,
 6. terminowego płacenia składek członkowskich.

§ 10

 1. Członkowie honorowi korzystają ze wszelkich praw przysługujących członkom zwykłym z wyjątkiem § 9 pkt a).
 2. Członkowie honorowi mają głos doradczy.

§ 11

Członkowie koła są zobowiązani w szczególności do:

 1. ścisłego przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał SKNK,
 2. dbałości o właściwy poziom naukowo-badawczy spotkań SKNK oraz o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia naukowo-badawcze powierzone w używanie,
 3. aktywnej działalności na rzecz SKNK.

IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 12

Władzami SKNK są:

 1. Zarząd SKNK,
 2. Walne Zebranie Członków SKNK.

§ 13

 1. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków SKNK spośród członków SKNK w głosowaniu tajnym lub jawnym. Walne Zebranie Członków SKNK decyduje o sposobie glosowania.
 2. Członkowie Zarządu są wybierani na roczną kadencję. Mandat członków Zarządu SKNK upływa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków SKNK w nowym roku akademickim.
 3. Mandat członka Zarządu SKNK wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  1. ustania członkowstwa w SKNK,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenia Członków SKNK podjęte większością 2/3 głosów.
 4. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu SKNK przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków SKNK dokonuje uzupełnienia składu Zarządu na okres do końca kadencji.

§ 14

 1. Uchwały wszystkich organów SKNK zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków SKNK, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków SKNK nie uczestniczy co najmniej połowa liczby wszystkich członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia tj. po upływie nie mniej niż 30 minut uchwały mogą być podejmowane odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

V WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKNK

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków SKNK zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu SKNK, przynajmniej raz w roku akademickim.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków SKNK. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków SKNK z ust. 3 dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków SKNK należy w szczególności:

 1. uchwalanie programów działalności SKNK,
 2. wybór Zarządu SKNK,
 3. uchwalanie Statutu SKNK lub jego zmiany,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 5. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem,
 6. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości składek członkowskich.

V ZARZĄD

§ 17

 1. Zarząd jest najwyższym organem SKNK.
 2. Zarząd SKNK składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 3. Zarząd kieruje działalnością SKNK i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 18

 1. Do zakresu działania Zarządu SKNK należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków SKNK,
  2. podejmowanie uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem SKNK oraz w pozostałych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  3. podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  4. upoważnianie Prezesa do nawiązywania kontaktów z innymi Kołami Naukowymi, instytucjami naukowymi oraz instytucjami państwowymi lub społecznymi,
  5. ocenia wyniki badań naukowych członków SKNK,
  6. inicjuje nadawanie wyróżnień i nagród dla członków SKNK.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, co najmniej raz na miesiąc, z wyjątkiem okresu roku akademickiego wolnego od zajęć dydaktycznych.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony do tego członek Zarządu.

§ 19

 1. Prezes Zarządu SKNK jest najwyższym organem wykonawczym SKNK.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes albo inny wyznaczony członek Zarządu.
 3. Prezes reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
 4. Prezes dokonuje podziału obowiązków między członków Zarządu.

§ 20

 1. Wybory członków Zarządu SKNK odbywają się najpóźniej na pierwszym spotkaniu SKNK w nowym roku akademickim.
 2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu ma każdy członek SKNK, najpóźniej w dniu wyborów nowego Zarządu.

§ 21

Członkowie Zarządu SKNK mogą być wybierani na to samo stanowisko nie więcej niż na 2 kadencje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

 1. Zmiany w Statucie SKNK może dokonać Walne Zebranie Członków SKNK z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków SKNK.
 3. Uchwała o zmianie Statutu wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.
Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.